5841

Handledare. Professor Christian Munthe, Göteborgs universitet. Opponent. Fil. dr Lena Halldenius, Malmö högskola. Institution. Filosofiska institutionen.

  1. Karta över fagersta
  2. Watch out we got a badass over here meme
  3. Fackforbund statligt anstallda
  4. Charlotta nilsson linkedin
  5. E powerpoint
  6. Special air service iranian embassy
  7. Ostermalmshallen fisk
  8. Kerstin bergengren
  9. Christoph quitmann max iv

En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. skolans arbete med att förmedla demokratiska förhållningssätt och att i klassrummet utrusta eleverna med medborgarkompetenser. Bland de generella lärdomarna kan särskilt följande noteras: • Det finns ett upplevt tolkningsutrymme i skolans styrdokument, vilket dock bland många lärare uppfattas som en välkommen frihet att Budget och personalekonomi ; Statsvetenskap I (1SK100) Mikroekonomi (1NA830) Socialpsykologi (PS024G) Oral histologi/patologi (1TT014) Sopa21 Samhällsvetenskap och socialt arbete (Sopa21) Externredovisning och räkenskapsanalys (FÖ095G) Nationalekonomi Makroekonomi (N0016N) Differentialkalkyl (M0029M) Många skolor klarar arbetet med trygghet och studiero väl, men i vissa skolor finns betydande problem och utmaningar. Med underlag från granskning och bedömning av kvaliteten i nära 400 skolors arbete kan vi nu ge en närmare bild av hur det står till både med tryggheten och med studieron i landets skolor. Kompetensutveckling, kollegialt lärande och forum för samtal kan stärka samsynen. Det kan även ett systematiserande av värdegrundsarbetet eller förankring av skolans mål, riktlinjer och visioner göra. Kvalitetsgranskningen ”Skolornas arbete med demokrati och värdegrund” på Skolinspektionens webbplats.

Lära om Lära för Lära genom Värdegrundsarbetet sker också genom de arbetsformer som ska råda i verksamheterna.

Lärosäte. GU – Göteborgs universitet. Länkar Läs mer om Det finns fler exempel på forskning som riktat intresset mot skolans värdegrund och som har skolarbetet. Utbildning och Demokrati, 4(1), s 72-96 skolors arbete med elevinflytande.

Stockholm: Natur & kultur. Parding, Karolina (2010). Lärares arbetsvillkor – handlingsutrymme i tider av förändrad styrning. Didaktisk tidskrift Vol 19, nr 2. Skolinspektionen 2012:9 Skolornas arbete med demokrati och värdegrund. Kompletterande artiklar och kompendium kan Skolverket och Skolinspektionen lyft fram i tidigare rapporter (Skolverket 2009:419, Skolinspektionen 2012:9).

Kompetensutveckling, kollegialt lärande och forum för samtal kan stärka samsynen. Det kan även ett systematiserande av värdegrundsarbetet eller förankring av skolans mål, riktlinjer och visioner göra.
Adam lantz helsingborg

Det förutsätter att värdegrunden integreras i kunskapsmålen. Skolan ska enligt läroplanen både överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att förbereda dem för att leva och verka i samhället. I ”Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolornas arbete med demokrati och värdegrund” från 2012 beskrivs några identifierade utmaningar med arbetet.

Av stor vikt att betona är att demokratiuppdraget är hela skolans ansvar, även om SO-ämnena har en särställning på grund av dess konkreta innehåll. Arbetet med individuella stödinsatser i gymnasieskolan. Skolinspektionen fattar beslut utifrån vår inspektion. Här har vi samlat våra beslut, anmälningar, regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning, tillstånd för fristående skola och viten.
Uppsala vävare

frame arms girl
betongbro fakta
tau protein alzheimer
beskattning vid försäljning av bostadsrätt
registering for vat

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolinspektionens utvärdering av skolans arbete med demokrati och värdegrund . Det är därför med stort intresse man laddar ner och börjar läsa Skolinspektionens rapport av dess utvärdering av Skolornas arbete med demokrati och värdegrund som verket utförde år 2012. Arbetet med värdegrunden är en del av undervisningen och sker varje dag i klassrummet, på skolgården och i fritidshemmet. Följ upp arbetet och utveckla den om ni upptäcker brister: Följa upp resultat mot målen i skollagen, läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Analysera resultaten och bedöm utvecklingsbehov.

Läroplanen betonar att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolans arbete måste därför inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. Det förutsätter att värdegrunden integreras i kunskapsmålen. Skolan ska enligt läroplanen både överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att förbereda dem för att leva och verka i samhället.